if'pekapy fo|qr forj.k fuxe fy0
O;kikj fodkl fuf/k o"kZ 2014&15 ds vUrxZr 11 dsoh foHko ds fd;s x;s iSdstksa ds foRrh; vuqeksnu dk fooj.k
lgkjuiqj {ks= fnukad 01-04-2014 ls 31-03-2015 rd
e la0 e.My dk uke [k.M dk uke en {ks=@e.My dk i=kad ,oa fnukad dk;Z dk fooj.k iSdst la[;k /kujkf'k dk fooj.k :0 yk[k esa     foRrh; fyadst dh Lohd`fr dk i=kad @ fnukad
lkexzh va'k fodsUnzh; d`r LFkkuh; va'k ;ksx
 
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 20 11
1 EUDC-SRN EUDD-I SRN I+H 994/ 31.01.15 lkdsr dkyksuh xyh ua0&1 esa ,yVh ykbZu esa ,lVh iksy o ,chlh rkj yxkus dk dk;ZA 613/ 14-15 0.868 0.040 0.120 1.028 7468/ 20.03.15 7468/ 20.03.15
          ;ksx   0.868 0.040 0.120 1.028    
1 EUDC-MZN EUDD-I, MZN J 528/ 20.01.15 vkS|ksfxd {ks= :Mdh jksM eqtQjuxj ij LFkkfir ifjorZd ds vfrHkkfjr gksus ds dkj.k 250 ls 400 dsoh, {kerko`f) djukA 574/ 14-15 1.989 0.690 0.250 2.929 6159/ 22.01.15 6159/ 22.01.15
2 EUDC-MZN EUDD-I, MZN J 527/ 20.01.15 'kknkc jk.kk ds ikl 'kkeyh ckbZ ikl jksM eqtQjuxj ij LFkkfir ifjorZd ds vfrHkkfjr gksus ds dkj.k 63 ls 250 dsoh, {kerko`f) djukA 573/ 14-15 4.088 0.726 0.300 5.114 6158/ 22.01.15 6158/ 22.01.15
3 EUDC-MZN EUDD-I, MZN J 526/ 20.01.15 vkS|ksfxd {ks= esa vfjgUr jksM ij 66 dsoh midsUnz lqtMw ds lkeus LFkkfir ifjorZd ds vfrHkkfjr gksus ds dkj.k 100 ls 250 dsoh, {kerko`f) djukA 572/ 14-15 3.572 0.726 0.250 4.548 6157/ 22.01.15 6157/ 22.01.15
4 EUDC-MZN EUDD-I, MZN I+H 10819/ 26.11.14 220 dsoh midsUnz] ujk] eqtQjuxj ls fuxZr 11 dsoh ouLifr iks"kd dh {kfrxzLr ,Dl0,y0ih0bZ0 dsfcy cnyukA 492/ 14-15 0.544 0.132 0.250 0.926 6762/ 19.02.15 6762/ 19.02.15
5 EUDC-MZN EUDD-I, MZN I+H 10821/ 26.11.14 33@11 dsoh midsUnz] tkulB jksM eqtQjuxj ls fuxZr 11 dsoh lgkoyh iks"kd dh {kfrxzLr ,Dl0,y0ih00bZZ0 dsfcy cnyukA 489/ 14-15 0.554 0.132 0.250 0.936 7469/ 20.03.15 7469/ 20.03.15
6 EUDC-MZN EUDD-I, MZN I+H 8702/ 20.09.14 66 dsoh midsUnz lqtMw ls fuxZr 11 dsoh b.LVh;y LVsV iks"kd ds ttZj rkj@iksy cnyukA 404/ 14-15 1.629 0.045 0.250 1.924 7470/ 20.03.15 7470/ 20.03.15
7 EUDC-MZN EUDD-I, MZN I+H 10820/ 26.11.14 33@11 dsoh midsUnz] tkulB jksM eqtQjuxj ls fuxZr 11 dsoh fcykliqj iks"kd dh {kfrxzLr ,Dl0,y0ih0bZ0 dsfcy cnyukA 491/ 14-15 0.514 0.132 0.230 0.876 7471/ 20.03.15 7471/ 20.03.15
          ;ksx   12.890 2.583 1.780 17.253    
1 EUDC-MZN EUDD-II, MZN K 525/ 20.01.15 tqEek oSfYMax ds ikl 'kkeyh ckbZ ikl jksM eqtQjuxj ij LFkkfir 250 dsoh, ifjorZd ds vfrHkkfjr gksus ds dkj.k ,d vfrfjDr 250 dsoh, dk Mcy iksy cukukA 571/ 14-15 5.827 0.795 0.670 7.292 6290/ 28.01.15 6290/ 28.01.15
          ;ksx   5.827 0.795 0.670 7.292    
1 EDC-Shamli EDD-I Shamli I+H 6586/ 23.07.14 Vku flEHkkydk esa xyh ua0&3 esa ,y0Vh0 ykbZu dk ttZj rkj cnyukA 182/ 14-15 0.407 0.000 0.080 0.487 6763/ 19.02.15 6763/ 19.02.15
2 EDC-Shamli EDD-I Shamli I+H 6584/ 23.07.14 Vku flEHkkydk esa 100 dsoh, Mcy iksy vEcsMdj okyk dh ,y0Vh0 ykbZu ds ttZj rkj cnyukA 184/ 14-15 0.602 0.000 0.243 0.845 7466/ 20.03.15 7466/ 20.03.15
          ;ksx   1.009 0.000 0.323 1.332    
1 EDC-Shamli EDD-II Shamli I+H 10462/ 15.11.14 Vkmu dSjkuk esa LFkkfir ehfM;e ikoj ifjorZdksa dh ,yVh dsfcy {kfrxzLr gksus ds dkj.k ubZ ,yVh dsfcy yxukA 499/ 14-15 1.143 0.000 0.100 1.243 6764/ 19.02.15 6764/ 19.02.15
          ;ksx   1.143 0.000 0.100 1.243    
1 EDC-Shamli EDD-III Shamli I+H 7387/ 14.08.14 Vkmu Fkkuk Hkou esa eSu jksM ij LFkkfir 630 dsoh, ifjorZd ls pkSd cktkj rd tkus okyh ,yVh ykbZu ds ttZj rkj cnyukA 353/ 14-15 0.404 0.000 0.050 0.454 6765/ 19.02.15 6765/ 19.02.15
2 EDC-Shamli EDD-III Shamli I+H 1584/ 13.02.15 Vkmu cur esa ekS0 izrki uxj o tokgj uxj esa {kfrxzLr ,chlh rkj cnyukA 638/ 14-15 1.390 0.000 0.300 1.690 7467/ 20.03.15 7467/ 20.03.15
          ;ksx   1.794 0.000 0.350 2.144    
14         lgkjuiqj {ks= ;ksx   23.531 3.418 3.343 30.292