if'pekapy fo|qr forj.k fuxe fy] esjB
o"kZ 2013&14 esa 33@11 ds0oh0 midsUnzksa dh {kerko`f) ds fyadst dk fooj.k
O;kikj fodkl fuf/k o"kZ 2013&14
28-02-14 rd
، la0 tuin dk uke 33@11 ds0oh0 midsUnz dk uke midsUnz dh orZeku {kerk ,e-oh-,- esa dqy orZeku {kerk izLrkfor {kerk o`f} ,e-oh-,- esa dqy izLrkfor {kerk dqy u;h {kerk ,e-oh-,- esa Lohd`r iSdst dh /kujkf'k # yk[k esa fokh; fyadst Ik=kad@fnukad ifjorZd vkoaVu dk Ik=kad@fnukad fVIi.kh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 eqjknkckn dV?kj 25 10 5+10 15 5 26.536 4099/03.12.13 5190/15.01.14  
2 eqjknkckn VkaliksVZ uxj 25 10 5+10 15 5 24.179 4173/05.12.13    
3 eqjknkckn fljlh 15 5 25 10 5 61.540 6323/21.02.14    
                112.255