if'pekapy fo|qr forj.k fuxe fy0
O;kikj fodkl fuf/k o"kZ 2013&14 esa u;s 33@11 ds0oh0 midsUnzksa ,oa rRlEcU/kh 33 dsoh ykbZuksa ds foRrh; fyadst dk fooj.k
28-02-14
dz0l0 tuin dk uke midsUnz dk uke {kerk ,e0oh0,0@ ykbZu fd-eh- Lohd`r iSdst ds fo:) fyadst dh /kujkf'k yk[k esa fyadst dk i=kad ,oa fnukad fVIi.kh
midsUnz 33 dsoh ykbZu 11 dsoh ykbZu dqy /kujkf'k midsUnz 33 dsoh ykbZu 11 dsoh ykbZu
1 esjB [kj[kkSnk         0.000             ykbZu ,oa midsUnz dk iSdst vizkIr
2 esjB fdBkSj         0.000             ykbZu ,oa midsUnz dk iSdst vizkIr
3 esjB uaxyh vktM+         0.000             ykbZu ,oa midsUnz dk iSdst vizkIr
1 gkiqM+ LoxZ vkJe 25 128.680 86.570   215.250 3702 21.11.13 4922 02.01.14      
2 xkft;kckn eksgu uxj 210/250 Mtr U/G 160.150 13.910 26.20 200.260 3703 21.11.13 4764 30.12.13 6428 25.02.14  
3 xkft;kckn djgsM+k 25/250 Mtr U/G 128.680 13.910 34.51 177.100 3705 21.11.13 4765 30.12.13 6431 25.02.14  
4 xkft;kckn eksnhuxj 25 128.680 165.740 40.19 334.610 3706 21.11.13 5280 18.01.14 5806 07.02.14  
5 gkiqM+ U;w cqyUn'kgj jksM 25 129.570 0.000 60.40 189.970 3707 21.11.13     6589 28.02.14  
6 xkft;kckn jktsUnz uxj 210/520 Mt. OH & 125 UG 180.640 15.200 62.30 258.140 5799 07.02.14 5799 07.02.14 6423 25.02.14  
7 xkft;kckn 'kkyhekj xkMZu 25/4280 Mt. Double Cir. 480+930 Sing. Cir & 5450 Mt. UG 137.100 249.610 24.66 411.370 5812 07.02.14 5812 07.02.14 6426 25.02.14  
  dqy ;ksx         1786.700              
if'pekapy fo|qr forj.k fuxe fy] esjB
o"kZ 2013&14 esa 33@11 ds0oh0 midsUnzksa dh {kerko`f) ds fyadst dk fooj.k
O;kikj fodkl fuf/k o"kZ 2013&14
28-02-14
، la0 tuin dk uke 33@11 ds0oh0 midsUnz dk uke midsUnz dh orZeku {kerk ,e-oh-,- esa dqy orZeku {kerk izLrkfor {kerk o`f} ,e-oh-,- esa dqy izLrkfor {kerk dqy u;h {kerk ,e-oh-,- esa Lohd`r iSdst dh /kujkf'k # yk[k esa fokh; fyadst Ik=kad@fnukad ifjorZd vkoaVu dk Ik=kad@fnukad fVIi.kh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 xkft;kckn vFkZyk 5+10 15 210 20 5 28.270 5268/18.01.14    
2 xkft;kckn yktir uxj 210 20 210+5 25 5 57.030 5286/18.01.14    
3 xkft;kckn Hkkjr m|ksx] eksnhuxj 18 8 110 10 2 16.800 5793/07.01.14    
4 xkft;kckn foe ,Udyso 210 20 210+5 25 5 53.470 5859/10.02.14    
5 xkft;kckn 'kkyhekj xkMZu 210 20 210+5 25 5 57.270 6322/21.02.14    
6 cqyUn'kgj miLFkku ua0&3] vuwi'kgj jksM 5+8 13 5+10 15 2 1.310 5237/18.01.14    
7 cqyUn'kgj rsfy;k?kkV [kqtkZ 5+8 13 5+10 15 2 -3.790 6186/17.02.14    
dqy ;ksx           210.360