if'pekapy fo|qr forj.k fuxe fy0
o"kZ 2013&14 esa u;s 33@11 ds0oh0 midsUnzksa ,oa rRlEcU/kh 33 dsoh ykbZuksa ds foRrh; fyadst dk fooj.k
28-02-14
dz0l0 tuin dk uke midsUnz dk uke {kerk ,e0oh0,0@ ykbZu fd-eh- Lohd`r iSdst ds fo:) fyadst dh /kujkf'k yk[k esa fyadst dk i=kad ,oa fnukad fVIi.kh
midsUnz ykbZu dqy /kujkf'k midsUnz ykbZu
1 lEHky fpfe;koyh 15/7.0 70.390 71.030 141.420 1670   18.07.13 1670 18.07.13  
2 lEHky e>koyh 25/13.0 123.600 124.350 247.950 3996   30.11.13 4095 03.12.13  
3 vejksgk jgjk 15/9.99 68.370 97.310 165.680 1818   30.07.13 1818 30.07.13  
4 eqjknkckn ljdM+k ije 15/11.0 67.000 84.470 151.470 1933   07.08.13 2114 22.08.13  
5 eqjknkckn Xokj 25/6.5 123.600 66.900 190.500 2328   03.09.13 2328 03.09.13  
6 eqjknkckn Qrsgiqj fc'uksbZ 25/23.0 122.430 176.540 298.970 2915   08.10.13 3680 20.11.13  
7 eqjknkckn HkVkoyh 25/1.0 122.430 80.120 202.550 3679   20.11.13 3679 20.11.13  
8 fctukSj Hkkstiqj 25/11.0   15.920 15.920       2891 08.10.13  
9 fctukSj Qstiqj 15/14.0 67.540 59.570 127.110 1929   07.08.13 1929 07.08.13  
        765.360 776.210 1541.570            
if'pekapy fo|qr forj.k fuxe fy0
o"kZ 2013&14 esa izLrkfor u;s 33@11 ds0oh0 midsUnzksa gsrq fo"k; lwph
fctusl Iyku o"kZ 2013&14
fnukad 28-02-14 rd
dz0l0 tuin dk uke midsUnz dk uke {kerk@ykbZu
,e0oh0,0@fdeh
vuqekfur /kujkf'k yk[k esa midsUnz gsrq foRrh; fyadst dh fLFkfr 33 dsoh ykbZu gsrq foRrh; fyadst dh fLFkfr 11 dsoh ykbZu gsrq foRrh; fyadst dh fLFkfr    
/kujkf'k yk[k esa i=kad@fnukad /kujkf'k yk[k esa i=kad@fnukad /kujkf'k yk[k esa i=kad@fnukad dqy ;ksx fVIi.kh
1 eqjknkckn HkSlksM+ 15/ 3.0 190.00 69.15 5189/15.01.14 4.07 5189/15.01.14 8.150 6282/19.02.14 81.370  
2 fctukSj frlksrjk 25/ 2.5 260.00 129.96 4731/28.12.13 45.89 4731/28.12.13     175.850  
3 jkeiqj ykyiqj 15/19.0 394.98             0.000  
    dqy ;ksx     199.11   49.96   8.150   257.220  
if'pekapy fo|qr forj.k fuxe fy] esjB
o"kZ 2013&14 esa 33@11 ds0oh0 midsUnzksa dh {kerko`f) ds fyadst dk fooj.k
fctusl Iyku o"kZ 2013&14
fnukad 28-02-14 rd
، la0 tuin dk uke 33@11 ds0oh0 midsUnz dk uke midsUnz dh orZeku {kerk ,e-oh-,- esa dqy orZeku {kerk izLrkfor {kerk o`f} ,e-oh-,- esa dqy izLrkfor {kerk dqy u;h {kerk ,e-oh-,- esa Lohd`r iSdst dh /kujkf'k # yk[k esa fokh; fyadst Ik=kad@fnukad ifjorZd vkoaVu dk Ik=kad@fnukad fVIi.kh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 eqjknkckn gtjruxj x<+h 5+5 10 5+10 15 5 50.245 1999/13.08.13 4678/27.12.13  
2 eqjknkckn eSukBsj 15 5 25 10 5 61.540 6335/21.02.14    
3 ts0ih0 uxj Hkxokuiqj 15 5 25 10 5 61.540 6330/21.02.14    
4 ts0ih0 uxj eysf'k;k 15 5 25 10 5 61.540 6331/21.02.14    
5 ts0ih0 uxj teuk[kkl 15 5 25 10 5 61.540 6332/21.02.14    
6 ts0ih0 uxj <sgjk feyd 15 5 25 10 5 61.540 6333/21.02.14    
7 ts0ih0 uxj flgkyh tkxhj 15 5 25 10 5 61.540 6334/21.02.14    
8 ts0ih0 uxj cq<+uiqj fMMksyh 15 5 25 10 5 61.540 6329/21.02.14    
9 fctukSj fHkDdkokyk 15 5 25 10 5 60.670 2330/03.09.13 4770/30.12.13  
  dqy ;ksx           541.695      
if'pekapy fo|qr forj.k fuxe fy0
o"kZ 2013&14 esa 33 ds0oh0 fyad ykbZuksa ds fyadst dk fooj.k
28-02-14 rd
0la0 tuin dk uke 33 dsoh ykbZu dk uke iSdst la[;k yEckbZ fdeh foRrh; fyadst fVIi.kh
iSdst dh /kujkf'k
:0 yk[k esa
iSdst fyadst dk i=kad@fnukad
1 eqjknkckn 33 ds0oh0 midsUnz lEHky eqjknkckn gsrq dsfcy Mkydj thZd`r djus dk dk;Z SI-16/ 2013-14 0.80 Km Cable 23.460 1299/21.06.13  
2 ts0ih0 uxj 132 dsoh midsUnz cNjk;q vejksgk ij 33 dsoh midsUnz /kukSjk ,oa pqpSyk dk Hkkj Mkyus gsrq 33 dsoh ykbZu ds fuekZ.k dk dk;ZA SI-01/ 2013-14 2.8 Km. Line + 0.45 Km Cable 48.040 1297/21.06.13  
3 ts0ih0 uxj 132 dsoh midsUnz cNjk;q vejksgk ij 33 dsoh midsUnz eq.Mk[ksM+k [kknj] tekukckn ,oa cNjk;q dk Hkkj Mkyus gsrq 33 dsoh ykbZu ds fuekZ.k dk dk;ZA SI-02/ 2013-14 0.16 Km. Line + 0.3 Km Cable 24.590 1295/21.06.13  
4 ts0ih0 uxj 132 dsoh midsUnz cNjk;q vejksgk ij 33 dsoh midsUnz Hkxokuiqj ,oa eysf'k;k dk Hkkj Mkyus gsrq 33 dsoh ykbZu ds fuekZ.k dk dk;ZA SI-04/ 2013-14 0.21 Km. Line + 0.2 Km Cable 20.780 1293/21.06.13  
          116.870    
if'pekapy fo|qr forj.k fuxe fy0
o"kZ 2013&14 esa u;s 33@11 ds0oh0 midsUnzksa ,oa rRlEcU/kh 33 dsoh ykbZuksa ds foRrh; fyadst dk fooj.k izcU/k funs'kd }kjk vkjf{kr /kujkf'k ls
28-02-14
dz0l0 tuin dk uke dk;Z dk uke {kerk ,e0oh0,0@ ykbZu fd-eh- Lohd`r iSdst ds fo:) fyadst dh /kujkf'k yk[k esa fyadst dk i=kad ,oa fnukad fVIi.kh
midsUnz ykbZu dqy /kujkf'k midsUnz ykbZu
1 eqjknkckn eqckjdiqj   69.940 74.090 144.030 4737 28.12.13 4975 03.01.14    
2 eqjknkckn 33@11 dsoh midsUnz usdiqj lEHky eqjknkckn gsrq 33 dsoh ykbZu 19-1 fd0eh0 220 dsoh [ktwjh xtjkSyk ls 33 dsoh usdiqj rd ds fuekZ.k dk dk;ZA     32.840 32.840     5865 10.02.14    
3 fctukSj mejiqj [kknj eqdjiqjh ds'kks] fctukSj   69.940 74.890 144.830 6319 21.02.14 6319 21.02.14    
4 ts0ih0uxj /kukSjh eqjknuxj vejksgk   69.950 0.000 69.950 6327 21.02.14        
    dqy ;ksx       391.650            
if'pekapy fo|qr forj.k fuxe fy] esjB
o"kZ 2013&14 esa 33@11 ds0oh0 midsUnzksa dh {kerko`f) ds fyadst dk fooj.k izcU/k funs'kd dh vkjf{kr /kujkf'k ls
fctusl Iyku o"kZ 2013&14
fnukad 28-02-14 rd
، la0 tuin dk uke 33@11 ds0oh0 midsUnz dk uke midsUnz dh orZeku {kerk ,e-oh-,- esa dqy orZeku {kerk izLrkfor {kerk o`f} ,e-oh-,- esa dqy izLrkfor {kerk dqy u;h {kerk ,e-oh-,- esa Lohd`r iSdst dh /kujkf'k # yk[k esa fokh; fyadst Ik=kad@fnukad ifjorZd vkoaVu dk Ik=kad@fnukad fVIi.kh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 fctukSj 'ksjdksV 15 5 25 10 5 61.540 6340/21.02.14    
2 ts0ih0 uxj <ckjlh 25 10 5+10 15 5 38.673 6336/21.02.14    
                100.213