if'pekapy fo|qr forj.k fuxe fy0
o"kZ 2013&14 esa u;s 33@11 ds0oh0 midsUnzksa ,oa rRlEcU/kh 33 dsoh ykbZuksa ds foRrh; fyadst dk fooj.k
28-02-14
dz0l0 tuin dk uke midsUnz dk uke {kerk ,e0oh0,0@ ykbZu fd-eh- Lohd`r iSdst ds fo:) fyadst dh /kujkf'k yk[k esa fyadst dk i=kad ,oa fnukad fVIi.kh
midsUnz ykbZu dqy /kujkf'k midsUnz ykbZu
4 xkft;kckn rygsVk 25/8.0 0.000 88.450 88.450       1858 31.07.13  
5 xkft;kckn lqjSuk 25/5.2 0.000 40.290 40.290       2834 03.10.13  
6 xkft;kckn gqlSuiqj 25/8.2 0.000 61.240 61.240       4452 13.12.13  
7 cqyUn'kgj jke fcykSuh 15 0.000 16.300 16.300       2890 08.10.13  
8 xkft;kckn cqyUn'kgj jksM&r`rh; 210/4.2 0.000 143.310 143.310       3993 30.11.13  
9 xkft;kckn xka/khuxj 25/125 Mt. UG 131.680 39.980 171.660 5798   07.02.14 5798 07.02.14  
        131.680 389.570 521.250            
if'pekapy fo|qr forj.k fuxe fy0
o"kZ 2013&14 esa izLrkfor u;s 33@11 ds0oh0 midsUnzksa gsrq fo"k; lwph
fctusl Iyku o"kZ 2013&14
fnukad 28-02-14 rd
dz0l0 tuin dk uke midsUnz dk uke {kerk@ykbZu
,e0oh0,0@fdeh
vuqekfur /kujkf'k yk[k esa midsUnz gsrq foRrh; fyadst dh fLFkfr 33 dsoh ykbZu gsrq foRrh; fyadst dh fLFkfr 11 dsoh ykbZu gsrq foRrh; fyadst dh fLFkfr    
/kujkf'k yk[k esa i=kad@fnukad /kujkf'k yk[k esa i=kad@fnukad /kujkf'k yk[k esa i=kad@fnukad dqy /kujkf'k fVIi.kh
1 gkiqM+ jeiqjk 25/16.0 315.00 137.1 5162/13.01.14 151.91 5162/13.01.14 51.180 5162/13.01.14    
dqy ;ksx     137.1   151.91   51.180   340.190  
if'pekapy fo|qr forj.k fuxe fy] esjB
o"kZ 2013&14 esa 33@11 ds0oh0 midsUnzksa dh {kerko`f) ds fyadst dk fooj.k
fctusl Iyku o"kZ 2013&14
fnukad 28-02-14 rd
، la0 tuin dk uke 33@11 ds0oh0 midsUnz dk uke midsUnz dh orZeku {kerk ,e-oh-,- esa dqy orZeku {kerk izLrkfor {kerk o`f} ,e-oh-,- esa dqy izLrkfor {kerk dqy u;h {kerk ,e-oh-,- esa Lohd`r iSdst dh /kujkf'k # yk[k esa fokh; fyadst Ik=kad@fnukad ifjorZd vkoaVu dk Ik=kad@fnukad fVIi.kh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 xkft;kckn flEHkkoyh 5+8 13 10+8 18 5 22.550 2549/16.09.13 4678/27.12.13  
2 xkft;kckn ,p0vkj0,e0 Mkluk 25 10 5+10 15 5 27.880 2551/16.09.13    
3 xkft;kckn uwjiqj] eksnhuxj 3+5 8 25 10 2 23.060 5797/07.02.14    
4 xkft;kckn fpjkSM+h] yksuh 10+5 15 210 20 5 33.930 5878/10.02.14    
5 xkft;kckn ijrkiqj] fiy[kqok 25 10 5+10 15 5 35.460 5879/10.02.14    
6 xkft;kckn fuLrkSyh] yksuh 10+5 15 210 20 5 34.380 5874/10.02.14    
7 xkft;kckn iryk fuokjh 10+5 15 210 20 5 39.000 5876/10.02.14    
8 xkft;kckn jkoyh eqjknuxj 25 10 5+10 15 5 39.570 5877/10.02.14    
9 gkiqM+ /khj[ksM+k 25+3 13 35 15 2 33.910 4097/03.12.13 4678/27.12.13  
10 gkiqM+ mckjiqj 10+8 18 210 20 2 19.540 4025/02.12.13    
11 gkiqM+ ckcwx<+ 10+8 18 210 20 2 19.540 4027/02.12.13    
12 gkiqM+ cgknqjx<+ 8+10 18 210 20 2 16.810 6281/19.02.14    
13 gkiqM+ nfRr;kuk 25 10 35 15 5 48.030 6316/21.02.14    
14 cqyUn'kgj igkalw 25 10 5+10 15 5 23.170 1349/24.06.13    
15 cqyUn'kgj xqykoVh ua0&2 35 15 25+10 20 5 32.250 5537/29.01.14    
16 cqyUn'kgj ekSgjlk 3+5 8 25 10 2 15.160 5407/24.01.14    
17 cqyUn'kgj pjkSjk] tgkWxhjkckn 3+5 8 25 10 2 14.320 5807/07.02.14    
18 cqyUn'kgj ihiyk 15 5 25 10 5 54.630 5808/07.02.14    
19 cqyUn'kgj f'kdkjiqj 15 5 25 10 5 54.570 5809/07.02.14    
20 cqyUn'kgj /keZiqj 15 5 25 10 5 54.970 5810/07.02.14    
21 cqyUn'kgj 'ksjiqj 15 5 25 10 5 54.570 5811/07.02.14    
22 cqyUn'kgj Hkheiqj nqjkgk 10+5 15 210 20 5 30.310 5873/10.02.14    
23 cqyUn'kgj [kqtkZ taD'ku 10+5 15 210 20 5 39.810 5875/10.02.14    
24 cqyUn'kgj xqykoVh ua0&1 15 5 110 10 5 33.480 5866/10.02.14    
25 cqyUn'kgj Wpk xkao 25 10 5+10 15 5 35.120 5867/10.02.14    
26 cqyUn'kgj vuwi'kgj 25 10 5+10 15 5 39.630 5868/10.02.14    
27 cqyUn'kgj vgenx<+ 10+5 15 210 20 5 38.350 5870/10.02.14    
28 cqyUn'kgj xksikyiqj 210 20 210+5 25 5 50.260 5871/10.02.14    
29 cqyUn'kgj [kqtkZ jksM+ fldUnjkckn 10+5 15 210 20 5 39.870 5872/10.02.14    
30 cqyUn'kgj ujkSjk 8+5 13 8+10 18 5 35.860 5857/10.02.14    
31 cqyUn'kgj vkSjaxkckn 15 5 25 10 5 51.340 5858/10.02.14    
32 cqyUn'kgj tks[kkckn 210 20 210+5 25 5 50.750 5856/10.02.14    
33 cqyUn'kgj rkyfcfc;kuk 15 5 25 10 5 49.210 6591/28.02.14    
    dqy ;ksx           1191.290      
if'pekapy fo|qr forj.k fuxe fy0
o"kZ 2013&14 esa 33 ds0oh0 fyad ykbZuksa ds fyadst dk fooj.k
28-02-14 rd
0la0 tuin dk uke 33 dsoh ykbZu dk uke iSdst la[;k yEckbZ fdeh foRrh; fyadst fVIi.kh
iSdst dh /kujkf'k
:0 yk[k esa
iSdst fyadst dk i=kad@fnukad
1 xkft;kckn 132 dsoh midsUnz Vhyk eksM+ ls 33@11 dsoh midsUnz fuLrkSyh dks iksf"kr djus gsrq 33 dsoh ykbZu dk fuekZ.k djukA SI-220/2012-13 0.9 Km. O/H + 2.5 Km. U/G Cable 161.800 1446/28.06.13  
2 xkft;kckn fuekZ.kk/khu 33@11 dsoh midsUnz yky ckx bUnzkiqjh ds iks"k.k gsrq 132 dsoh midsUnz ikoh ls 33 dsoh ykbZu dk fuekZ.k dk;ZA SI-218/2012-13   258.350 1819/30.07.13  
3 xkft;kckn 132 dsoh midsUnz Vhyk eksM+ ls 33@11 dsoh midsUnz fpjkSM+h dks iksf"kr djus gsrq 33 dsoh ykbZu dk fuekZ.k djukA SI-221/2012-13 4.20 Km. O/H + 1.6 Km. U/G Cable 150.620 1857/31.07.13  
4 xkft;kckn 132 dsoh midsUnz Vhyk eksM+ ls 33@11 dsoh midsUnz dqVh dks iksf"kr djus gsrq 33 dsoh ykbZu dk fuekZ.k djukA SI-222/2012-13 3.30 Km. O/H + 3.0 Km. U/G Cable 215.830 1860/31.07.13  
5 xkft;kckn 132 dsoh midsUnz Vhyk eksM+ ls 33@11 dsoh midsUnz fldjk.kh caFkyk dks iksf"kr djus gsrq 33 dsoh ykbZu dk fuekZ.k djukA SI-219/2012-13 2.30 Km. O/H + 1.2 Km. U/G Cable 112.680 1863/31.07.13  
6 cqyUn'kgj 132 ds0oh0 miLFkku vuwi'kgj ls 33@11 dsoh midsUnz dj.kiqj dks tksM+us gsrq 33 dsoh ykbZu dk fuekZ.k djukA SI-223/ 2012-13 3.0 Km O/H Line + 2500Mtr Cable. 38.430 934/05.06.13  
7 cqyUn'kgj 132 ds0oh0 miLFkku vuwi'kgj ls 33@11 dsoh midsUnz vuwi'kgj Vkmu dks tksM+us gsrq 33 dsoh ykbZu dk fuekZ.k djukA SI-224/ 2012-13 5.0 Km O/H Line + 2500Mtr Cable. 50.120 936/05.06.13  
8 cqyUn'kgj 132 ds0oh0 miLFkku fMckbZ ls 33@11 dsoh midsUnz /keZiqj dks LFkkfir 33 dsoh ykbZu dks 132 dsoh miLFkku /keZiqj ls tksM+us gsrq 33 dsoh ykbZu dk fuekZ.k djukA SI-388/ 2012-13 9.0 Km Over head + 0.25 Km. Cable. 51.090 938/05.06.13  
9 cqyUn'kgj 132 dsoh midsUnz xqykoBh ls 33@11 dsoh midsUnz lukSVk dks iksf"kr djus gsrq 33 dsoh ykbZu dk fuekZ.k djukA SI-297/2012-13 12.0 Km. Dog 75.000 1444/28.06.13  
10 cqyUn'kgj 132@33 dsoh miLFkku djkSBh ls 33@11 dsoh fo|qr midsUnz nkSyriqj dks 33 dsoh fyad ykbZu ds fuekZ.k dk dk;ZA     65.580 6590/28.02.14  
          1179.500    
if'pekapy fo|qr forj.k fuxe fy0
o"kZ 2013&14 esa u;s 33@11 ds0oh0 midsUnzksa ,oa rRlEcU/kh 33 dsoh ykbZuksa ds foRrh; fyadst dk fooj.k izcU/k funs'kd }kjk vkjf{kr /kujkf'k ls
28-02-14
dz0l0 tuin dk uke dk;Z dk uke {kerk ,e0oh0,0@ ykbZu fd-eh- Lohd`r iSdst ds fo:) fyadst dh /kujkf'k yk[k esa fyadst dk i=kad ,oa fnukad fVIi.kh
midsUnz ykbZu dqy /kujkf'k midsUnz ykbZu
1 xkft;kckn 33@11 dsoh midsUnz] ijrkiqj dh fo|qr vkiwfrZ 220@33 dsoh midsUnz Qjhnuxj ls djus gsrq 33 dsoh ykbZu dk fuekZ.kA     136.580 136.580     3992 30.11.13  
2 xkft;kckn 33@11 dsoh midsUnz] Qjhnuxj dh fo|qr vkiwfrZ 220@33 dsoh midsUnz Qjhnuxj ls djus gsrq 33 dsoh ykbZu dk fuekZ.kA     59.680 59.680     3992 30.11.13  
3 xkft;kckn 33@11 dsoh midsUnz] eqdheiqj dh fo|qr vkiwfrZ 220@33 dsoh midsUnz Qjhnuxj ls djus gsrq 33 dsoh ykbZu dk fuekZ.kA     117.240 117.240     6324 21.02.14  
4 cqyUn'kgj dkap jksM] L;kuk 15/13.0 61.510 102.240 163.750 2914 08.10.13 2914 08.10.13  
5 cqyUn'kgj 220 dsoh midsUnz [kqtkZ ls iksf"kr 33@11 dsoh midsUnz ikyjk dk iks"kd uofufeZr 132 dsoh midsUnz ikyjk ls djus gsrq 33 dsoh ykbZu ds fuekZ.k dk dk;ZA     4.920 4.920     5283 18.01.14  
6 cqyUn'kgj 220 dsoh midsUnz [kqtkZ ls iksf"kr 33@11 dsoh midsUnz igkWlw dk iks"kd uofufeZr 132 dsoh midsUnz ikyjk ls djus gsrq 33 dsoh ykbZu ds fuekZ.k dk dk;ZA     2.790 2.790     5283 18.01.14  
    dqy ;ksx       484.960          
if'pekapy fo|qr forj.k fuxe fy] esjB
o"kZ 2013&14 esa 33@11 ds0oh0 midsUnzksa dh {kerko`f) ds fyadst dk fooj.k izcU/k funs'kd dh vkjf{kr /kujkf'k ls
fctusl Iyku o"kZ 2013&14
fnukad 28-02-14 rd
، la0 tuin dk uke 33@11 ds0oh0 midsUnz dk uke midsUnz dh orZeku {kerk ,e-oh-,- esa dqy orZeku {kerk izLrkfor {kerk o`f} ,e-oh-,- esa dqy izLrkfor {kerk dqy u;h {kerk ,e-oh-,- esa Lohd`r iSdst dh /kujkf'k # yk[k esa fokh; fyadst Ik=kad@fnukad ifjorZd vkoaVu dk Ik=kad@fnukad fVIi.kh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 cqyUn'kgj tkMkSy 25 10 5+10 15 5 40.590 6337/21.02.14    
                40.590